British Columbia Provincial Nominee Program

DOANH NHÂN

Nếu  bạn muốn áp dụng thể loại Doanh Nhân, hãy xem xét các tiêu chí dưới đây.

Để được áp dụng chương trình đề cử của tỉnh BC trong hạng mục doanh nhân bạn phải có các điều kiện sau:

 • –  Có kinh nghiệm về kinh doanh như là một quản lý cấp cao hoặc là chủ doanh            nghiệp.
 • –  Có dự án kinh doanh khả thi sẻ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh.
 • –  Có khả năng tài chính để đầu tư vào một doanh nghiệp
 • –  Bạn và người phối ngẫu phải có một giá trị tài sản cá nhân hoăc kết hợp ít nhất là $ 800.000 thu nhập hợp pháp. Bạn phải cung cấp tài liệu chứng minh cho việc đó trong đơn xin của bạn.
 • –  Có hoặc hội đủ điều kiện cho tình trạng nhập cư hợp pháp tại Canada.
 • –  Chúng tôi không chấp nhận đơn xin của bạn nếu
 •         +   Bạn bị cấm nhập cảnh vào Canada
 •         +   Bạn đã không được thừa nhận hợp pháp tại quốc gia nơi bạn đang cư trú
 •         +   Bạn hiện đang cư trú tai Canada bất hợp pháp
 •         +   Bạn có yêu cầu bồi thường chưa được giải quyết tị nạn ở Canada
 •         +   Bạn đang có lệnh truc xuất khỏi Canada.

Các yêu cầu là gì?

Chúng tôi sẽ nhận đơn xin của bạn nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 • –  Thực hiện công việc đầu tư tối thiểu 400.000 USD để thành lập, hoặc mua và mở      rộng một doanh nghiệp đủ điều kiện.
 • –  Giữ quyền sở hữu ít nhất một phần ba trong doanh nghiệp đề xuất tại BC .
 • –  Ký kết một thỏa thuận thực hiện với tỉnh.
 • –  Tạo được ít nhất 3 việc làm cho công dân Canada hoặc người thường trú.
 • –  Tham gia tích cực trong việc quản lý và chỉ đạo hàng ngày của doanh nghiệp đề        xuất trong BC.

Tôi có được mang theo nhân viên chủ chốt đến B.C ?

     Có, đơn xin của bạn có thể bao gồm một nhân viên chính nước ngoài có chuyên môn là điều cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp. Thông thường, nhân viên chủ chốt này sẽ làm việc với bạn ở một vị trí cao cấp trong một số năm và có một kỹ năng độc đáo. Chúng tôi sẽ chỉ  cấp phép cho các thành viên cán bộ chủ chốt  giấy phép làm việc tạm thời nếu bạn có thể chứng minh rằng một cư dân Canada hoặc một thường trú nhân sẽ không có khả năng đảm nhận vai trò đề xuất. Các nhân viên cũng sẽ có đủ điều kiện để được đề cử  là thường trú nhân nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng các điều khoản của Thỏa thuận thực hiện mà bạn đã ký kết.

—————————————————————-

DOANH NHÂN KHU VỰC

       Nếu bạn muốn áp dụng thể loại Doanh nhân khu vực, bạn có thể thiết lập một doanh nghiệp bất cứ nơi nào trong BC bên ngoài  Vancouver và khu vực Abbotsford metropolitian.

 Liệu tôi có đủ điều kiện ?

        Để được áp dụng Chương trình đề cử của tỉnh BC trong hạng mục Doanh nhân khu vực  bạn phải có các điều kiện sau:

 • –  Có kinh nghiệm về kinh doanh như là một quản lý cấp cao hoặc chủ doanh nghiệp.
 • –  Có dự án kinh doanh khả thi sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho tỉnh.
 • –  Có khả năng tài chính để đầu tư vào một doanh nghiệp
 • –  Bạn và người phối ngẫu, phải có giá trị tài sản cá nhân hoăc kết hợp lại ít nhất là $    400.000 thu nhập hợp pháp. Bạn phải cung cấp tài liệu chứng minh việc đó trong      đơn xin của bạn.
 • –  Có hoặc đủ điều kiện cho tình trạng nhập cư hợp pháp tại Canada.
 • –  Chúng tôi không chấp nhận đơn xin của bạn nếu:
 •          +  Bạn bị cấm nhập cảnh vào Canada
 •          +  Bạn đã không được thừa nhận hợp pháp tại quốc gia nơi bạn đang cư trú
 •          +  Bạn hiện đang cư trú tai Canada bất hợp pháp
 •          +  Bạn có yêu cầu bồi thường chưa được giải quyết tị nạn ở Canada
 •          +  Bạn đang có lệnh truc xuất khỏi Canada.

Các yêu cầu là gì?

Chúng tôi sẽ nhận đơn xin của bạn nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 • –  Thực hiện công việc đầu tư tối thiểu 200.000 USD để thành lập, hoặc mua và mở       rộng một doanh nghiệp đủ điều kiện bất cứ nơi nào trong BC bên ngoài                       Vancouver và khu vực Abbotsford metropolitian.
 • –  Giữ sở hữu ít nhất quyền sở hửu một phần ba trong doanh nghiệp tại BC .
 • –  Ký kết một thỏa thuận thực hiện với tỉnh.
 • –  Tạo được ít nhất 1 việc làm mới cho công dân Canada hoặc người thường trú.
 • –  Tham gia tích cực trong việc chỉ đạo và quản lý hàng ngày của doanh nghiệp đề        xuất trong BC.

 Tôi có được mang theo một nhân viên chủ chốt đến B.C ?

       Không. Nếu bạn nộp đơn cho chương trình PNP theo hạng mục Doanh nhân khu vực bạn không thể xin mang theo một nhân viên quan trọng nào trong đơn xin của bạn.

Lệ phí nộp đơn

     Nếu bạn nộp đơn theo Chương trình đề cử tỉnh BC (PNP) thuộc diện doanh nhân, doanh nhân khu vực hoặc dự án chiến lược, bạn phải trả một khoản phí nộp đơn không hoàn lại 3.000 USD.

      Ngoài ra, nếu bạn nộp đơn theo diện doanh nhân hoặc dự án chiến lược  và bạn đề nghị thêm một nhân viên chính hoặc thành viên khác, bạn phải trả thêm một khoản phí bổ sung $ 1,000 cho mỗi thành viên cán bộ chủ chốt được đề cập đến trong đơn xin.

      Chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn xin nếu số tiền lệ phí hoặc loại phí không chính xác, hoặc nếu đơn xin của bạn không đầy đủ. Bạn có thể trả lệ phí bằng thẻ Visa, MasterCard, séc hoặc lệnh chuyển tiền. Nếu thanh toán bằng séc hoặc lệnh chuyển tiền  nó phải được trả thông qua “Bộ trưởng Bộ Tài chính.” , Chương trình PNP không chấp nhận thanh toán bằng séc cá nhân hoặc tiền mặt.

Lệ phí tư vấn

      Nếu bạn nộp đơn theo Chương trình đề cử tỉnh (PNP) thuộc diện doanh nhân, doanh nhân khu vực hoặc dự án chiến lược  lệ phí của chúng tôi sẽ là $50.000 bao gồm cả giấy phép lao động và đơn xin thường trú. Bản kê các lệ phí phụ thuộc vào cách bạn chọn loại hình kinh doanh và các công việc chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ thảo luận về biểu phí chi tiết khi chúng tôi ký hợp đồng.

—————————————————————

Câu hỏi và trả lời (Q&A)

1. Làm thế nào để tính toán giá trị tài sản cá nhân của tôi?

      Bạn sẽ được tính toán giá trị tài sản cá nhân của bạn bằng cách giảm trừ các khoản nợ góp vốn theo pháp luật (bao gồm cả các khoản thế chấp và các khoản nợ cá nhân) của bạn và người phối ngẩu trong số tài sản hiện đang có của bạn và người phối ngẫu của bạn bao gồm:

 • –  Tài sản trong tài khoản ngân hàng,
 • –  Tiền gửi có thời hạn.
 • –  Bất động sản.
 • –  Đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu và các quỹ tương hỗ.
 • –  Đầu tư vào một hoặc nhiều các doanh nghiệp
 • –  Lương hưu và các tài sản khác.

     Công dân Canada và người nhập cư vào Canada theo mẩu đơn Schedule 4A – Personal Net Worth bao gồm chi tiết về làm thế nào để tính toán giá trị tài sản cá nhân. PNP sẽ xem xét và xác nhận cách tính giá trị tài sản cá nhân của bạn trong phần đánh giá của chúng tôi trong đơn xin của bạn.

 2. Tài sản của tôi có liên quan với tài sản của gia đình tôi. Tôi có thể bao gồm tài sản của gia đình tôi trong giá trị tài sản cá nhân của tôi không?

       Chỉ kê khai giá trị tài sản có tên của bạn hoặc tên của người phối ngẫu. Bạn phải cung cấp chi tiết về giá trị tài sản của bạn theo Citizenship and immigration Canada mẩu đơn Schedule 4A- Personal Net Worth. Bạn phải kê khai rõ ràng với bất kỳ cổ phần bất động sản và quyền sở hữu kinh doanh. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu về sở hữu riêng của bạn và người phối ngẫu, hoặc tỷ lệ sở hữu, các vị trí của tài sản, cũng như lượng vốn chủ sở hữu dựa trên giá trị thị trường hiện tại trừ bỏ đi các trở ngại khác. Thừa kế tương lai có thể không được tính vào giá trị tài sản cá nhân của bạn, và những chia sẻ của doanh nghiệp hoặc sở hữu tài sản phải được hỗ trợ bằng các văn bản quy phạm pháp luật, chẳng hạn như hành động, thỏa thuận cổ đông…

3. Tôi có cần phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu trình độ ngôn ngữ nào không?

       Hiện chúng tôi không yêu cầu người nộp đơn diện di dân kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu trình độ ngôn ngữ. Tuy nhiên, nói viết lưu loát tiếng Anh là rất quan trọng cho sự thành công trong kinh doanh của bạn tại BC Trong đơn xin của bạn nên thông báo cho chúng tôi về kế hoạch của bạn nhằm giải quyết các vấn đề trong rào cản ngôn ngữ. Điều này có thể bao gồm việc học tập hiện tại hoặc kế hoạch trao dồi ngôn ngữ, tham gia các chương trình dịch vụ hỗ trợ, cố vấn cho người di dân, trong mối quan hệ  với các doanh nghiệp khác, thuê mướn nhân viên , và các kết nối trong cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

 4. Chương trình PNP có giới hạn tuổi tác của ứng viên tham gia không?

      Không. Chương trình PNP không có giới hạn tuổi tác hay cân nhắc ưu đãi cho một nhóm tuổi cụ thể nào. Chúng tôi đánh giá từng đơn xin riêng lẻ trên từng giá trị riêng của nó dựa trên các tiêu chí chương trình của chúng tôi. Ứng viên phải chứng minh khả năng của mình để quản lý và hoạt động kinh doanh được đề xuất một cách hiệu quả.

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT MỸ

 • Văn phòng tại TPHCM :
  • – Địa chỉ :A17 Khu nhà 321 Đào Duy Anh – P9 – Q.Phú Nhuận
  • – Điện thoại: (08) 38421878
  • – Fax: (08) 38440976
 • Văn phòng tại Canada :
  • – 8040 River Rd, Richmond, British Columbia, Canada
  • – Điện Thoại: 1-778-389-3729
 • Văn phòng tại Hoa Kỳ :
  • – 10141 Westminster Ave, # 212, Garden Grove, CA 92843
  • – Điện Thoại: 714-251-311-10
  • – Fax: 714-236-0754
 • Hotline: 0979668889 – Miss Thúy Hà
 • Email: info@vietmyvn.com
 • Website: http://www.vietmyvn.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *